รวดเร็ว ฉับไว ทันใจ ผู้รับบริการ สรรค์สร้างภาพลักษณ์องค์กร
 

นาย อรรถพร สิงหวิชัย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ
ยุทธศาสตร์เครือข่ายกองทุนชุมชน
และให้เกียรติมอบประกาศวุฒิบัตร

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบแนวทางการปฏิบัติราชการ
ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ในการสนับสนุนโครงการ
ปชส.สุดยอดเส้นทางการท่องเที่ยวในหมู่บ้าน OTOP
เพื่อการท่องเที่ยว


นางสายพิรุณ น้อยศิริ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
มอบแนวทางการปฏิบัติงาน
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ให้กับกองคลัง
และสถาบันการพัฒนาชุมชน


นางสายพิรุณ น้อยศิริ รองออธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้าน OVC
ร่วมสนทนาในรายการ "บ่ายนี้มีคำตอบ"
ประเด็นแนวทางการส่งเสริมการดำเนินงานหมู่บ้าน OTOP
เพื่อการท่องเที่ยว

นางสาวเพ็ญศรี เจริญสุทธิพันธ์,นายทวีป บุตรโพธิ์,
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ พร้อมด้วยผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชน ศึกษาดูงาน ณ
เมืองมัณฑะเลย์ – อมรปุระ สหภาพเมียนมาร์


นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง
กรมการพัฒนาชุมชน
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องใน "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2557


นางสายพิรุณ  น้อยศิริ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
"ระเบียบ ระบบ การคลัง"

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
พบปะ มอบแนวทางพร้อมให้กำลังใจในการทำงาน
แก่ เจ้าหน้าที่ธุรการและการเงิน ที่บรรจุใหม่
นางสายพิรุณ น้อยศิริ รองอธิบดีฯ
นำคณะข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ลงนามถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
นำคณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ
และข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานเปิดงาน SCB-OTOP ครั้งที่ ๓ "ปักหมุดของอร่อยของดีทั่วไทย"

นายมนตรี นาคสมบรูณ์ รองอธีบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
"เทคนิคการเป็นพิธีกร"

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  เป็นประธานเปิดงาน OTOP ภูมิภาค จ.กาฬสินธุ์

นายมนตรี นาคสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เข้ารับรางวัลความเป็นเลิศประเภทพัฒนาการ
และขยายผล การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ประจำปี 2557

นายอรรถพร  สิงหวิชัย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวปาฐกถาเปิดเวทีเสวนา
“พัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวอย่างไรให้โดนใจนักท่องเที่ยว”

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง บำเพ็ญกุศลเนื่องวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน
ย่างก้าวสู่ปีที่ ๕๓

นายอรรถพร สิงหวิชัย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
กล่าวปาฐกถาเปิดเวทีเสวนา “พัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวอย่างไรให้โดนใจนักท่องเที่ยว”นายทรงพล วิชัยขัทคะ  ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์
เป็นประธานการประชุมกองประชาสัมพันธ์
ประจำเดือนตุลาคม 2557 ครั้งที่5/2557

นายอรรถพร สิงหวิชัย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานปิดหลักสูตรการพัฒนาชุมชนและ
การจัดการอย่างยั่งยืนและมอบประกาศนียบัตร
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาขนลาว


นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
พบปะให้กำลังใจ ๒๑ หน่วยงาน
ในการนำเสนอผลงานนวัตกรรมดีเด่น
ประจำปี ๒๕๕๗


นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติฯพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมให้โอวาท โดยนายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้ นำบรรยายสรุปผลงาน
กรมการพัฒนาชุมชน


นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานเปิดงาน IT MEETING

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุม
มอบนโยบายโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย


ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน
ร่วมแสดงมุทิตาจิต
แด่ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
นายพิสันติ์ ประทานชวโน
ในวันเกษียณอายุราชการ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ จ.ชัยภูมิ

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานเปิดงาน "วันวานแห่งความทรงจำ"นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ร่วมต้อนรับ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.
กระทรวงมหาดไทย


นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดงานมหกรรมคืนความสุขให้ชุมชน
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตามรายเบื้องพระยุคลบาท

        อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายขวัญชัย วงศ์นิติกร) มอบหมายให้
นางสาววรพันธุ์ รุ่งกรุด พร้อมด้วยนางศิริวรรณ ทรายแก้ว นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่


นายอรรถพร สิงหวิชัย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุม เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร
หลักสูตร"One Tambon One Product (OTOP) Training
in Thailand in for OVOP Kenya "
แก่เจ้าหน้าประเทศเคนย่านายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางศูนย์
ประสานงานองค์การชุมชน ครั้งที่ 2/2557


นายขวัญชัย วงศ์นิติกรอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานเปิดและมอบทุนการศึกษาโครงการ "
เปิดฟ้าวันใหม่ ด้วยหัวใจ คน พช."
สานต่อความมุ่งมั่นในเจตนาเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยเปิดโอกาสให้แก่เด็ก
และเยาวชนจากบ้านเด็กเร่ร่อน

นายพิสันติ์ ประทานชวโน รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม
และมอบหมายภารกิจคณะกรรมการ ๕ ชุด
(ตามประเภทผลิตภัณฑ์) ในการประกวดแผนธุรกิจ
OTOP ระดับประเทศ

นายพิสันติ์ ประทานชวโน รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิด
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมุ่งสู่ความเป็นเลิศ


ชช.วรพันธุ์ รุ่งกรุด พร้อมด้วย ผอ.นพรัตน์ ธำรงค์ทรัพย์ ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์
แนวทางการประกวดแผนธุรกิจ OTOP ดีเด่นระดับประเทศ

นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัพระนครศรีอยุธยา
ดร.ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
บรรยายพิเศษในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศ
: เสริมสมรรถนะกลยุทธ์นักบริหารนายขวัญชัย วงศ์นิติกร
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมการประชุมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ


นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ร่วมงาน "วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ"


นายพิสันติ์  ประทานชวโน รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานตรวจประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการภายในระดับหน่วยงาน (IPA)

นางสาวพจนา สุจำนงค์  ผอ.กพร. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงาน
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ


นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
"คืนความสุขให้ชุมชนด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท"
จ.ขอนแก่น นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรรษา มหาราชินี 


นายอรรถพร สิงหวิชัย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและศึกษาดูงานหลักสูตร
Grassroots Economic Development with OTOP
และมอบประกาศนียบัตร


นายอรรถพร สิงหวิชัย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
และผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาตินายมนตรี นาคสมบูรณ์  รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดงาน "คืนความสุขให้ชุมชนด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท" จ.ชลบุรี

นายพิสันติ์ ประทานชวโน รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน รับฟังการนำเสนอการจัดการความรู้ : KM
ของหน่วยงานในส่วนกลาง ๑๒ หน่วยงาน


นายพิสันติ์ ประทานชวโน รองอธิบดีฯ เป็นประธานเปิดงาน OTOP ภูมิภาค ภาคเหนือ จังหวัดตาก

นายมนตรี นาคสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ปาถกฐาพิเศษและกล่าวเปิดการเสวนา
หัวข้อ “พัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวอย่างไรให้โดนใจนักท่องเที่ยว”

นายมนตรี นาคสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
ประธานกรรมการสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง จพง.ธุรการ และ จพง.การเงินและบัญชี

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดงาน
"คืนความสุขให้ชุมชนด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท" จ.เชียงราย

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบแนวทางการทำงาน พช.ปี ๒๕๕๘ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนกิจกรรม
ตามนโยบายรัฐบาล ให้กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
จังหวัดอุบลราชธานี

นายพิสันติ์ ประทานชวโน รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
บรรยายพิเศษ "เรื่องเล่างาน พช." จังหวัดอุบลราชธานีนายอรรถพร สิงหวิชัย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
มอบแนวทางการดำเนินงานตาม Roadmap กระทรวงมหาดไทย ปี ๒๕๕๘ จังหวัดอุบลราชธานี


อยู่อย่างมีความหวัง เกษียณอย่างมีความสุข ขอจงรับรู้ไว้ "ขวัญชัยยังเป็นเพื่อนคุณ"

นายมนตรี นาคสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย
ก่อนพิธีเปิดงานคืนความสุขให้ชุมชนด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จ.สงขลา


นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็นประธานมอบโล่รางวัล องค์กรสตรีดีเด่น
และครอบครัวแข็งแรงดีเด่นนายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดงาน
"คืนความสุขให้ชุมชนด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท" จ.สงขลา

นายพิสันติ์ ประทานชวโน รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
นำทีม คณะกรรมการตรวจเยี่ยม"การประกวดและเผยแพร่
ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้


นายอรรถพร สิงหวิชัย เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร
"Grssroots Economic Development with the One Tambon One Product (OTOP)


นายพิสันติ์ ประทานชวโน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ(Work  Shop) "ก้าวสู่การเป็นมืออาชีพด้านการท่องเที่ยว"นาย มนตรี นาคสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุม
ได้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "บทบาทองค์กรสตรีกับการบริหารจัดการชุมชน"


ภาพข่าวพัฒนาชุมชนย้อนหลัง

หน้า 16 

                                             หน้า  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
   
ทอดเทียนประเพณีเข้าพรรษา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์
จังหวัดบึงกาฬ
สนง.พัฒนาชุมชนสตูล ร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล
จังหวัดมุกดาหาร มอบบ้านแก่ราษฏร ตามโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
   
   
   
   
   
   
   
 
  >> อ่านข่าวเดือนมกราคม >> เดือนกุมภาพันธ์ >>เดือนเมษายน>>เดือนพฤษภาคม>>เดือนตุลาคม>> เดือนพฤจิกายน
        ธันวาคม
 
 
   
  หนังสือราชการ
  เรื่อง การคัดเลือกนักประชาสัมพันธ์ ดีเด่น ประจำปี 2557 หนังสือที่ มท 0413/ว0611 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
  เรือง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายการคืนความสุขให้คนในชาติ
  เรือง ผลการคัดเลือกนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ขอเชิญส่งผลงานประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) ศูนย์บริการคนพิการ ได้ที่ http://www.nep.go.th/
2 กรมทางหลวงขอเชิญชวน ขอเชิญ ประกวดออกแบบมาสคอต กรมทางหลวง ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน ผ่านการประกวดออกแบบมาสคอต ชิงเงินรางวัลกว่า 60,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร สามารถส่งผลงานได้ที่
http://www.doh.go.th/
3 ขอเชิญสมัครเข้าค่ายข้าวปี 2557 ในโครงการ “อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย” http://www.thairice.org/#young-rice
   
   

VDO
การดำเนินงานยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เวทีเสวนาในหัวข้อ
"ยุทธศาสตร์ OTOP ก้าวสู่สากล" และนโยบายด้านการส่งเสริม
การจำหน่ายสินค้า OTOP ผ่านที่ทำการไปรษณีย์"
Scoop ความสุขของชุมชน บนความพอเพียง
ตอน เศรษซฐกิจดี ประชามีสุข
Scoop ความสุขของชุมชน บนความพอเพียง
ตอน สิ่งแวดล้อมที่ดี
เปรียบเหมือนรั้วป้องกันชุมชน
ภาพยนต์สั้น เรื่อง The Kid ภาพยนต์สั้น เรื่อง ขนมหวาน
     
Scoop ความสุขของชุมชน บนความพอเพียง
ตอน จิตใจงาม สังคมก็งดงาม
ภาพยนต์สั้น เรื่อง พอเพียง ภาพยนต์สั้น เรื่อง มหาลัยร่องสวน
     
ภาพยนต์สั้น เรื่อง เพียง ถอย พอ musical ชีวิตพัฒนากร วีดิทัศน์ ชุด คนดี คนเก่ง พช.
ตอน "พัฒนากร คนเก่ง หัวใจแกร่ง"

ดูออนไลน์ คลิกที่นี่
     
 
ภาพยนต์สั้น เรื่อง ก็พอ Scoop ความสุขของชุมชน บนความพอเพียง
ตอน การเรียนรู้ คู่ชุมชน
 
     
  ดาวน์โหลดได้ที่คลังสื่อมัลติมีเดีย >>

วารสารประจำเดือน
มิถุนายน-กรกฎาคม 2557

แบบสอบถามวารสาร
พัฒนาชุมชนอิเล็กทรอนิกส์ 
 
   แผนการจัดการเวทีประชาเสนาฯ
(พูดจาหาทางออกประเทศไทย)
สปอร์ตกองทุนแม่ของแผ่นดิน
 
 
 
 


บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร
ดาวน์โหลด VDO
นายกฯคุยกับคณะกรรมการสตรีฯ
สปอตวิทยุ สารคดี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

 
 
 

 

 

  
เพลงจากโครงการ
"สร้างสุขชุมชน บนความพอเพียง"
 
1 เท่าไหร่ก็พอ
 
2 สร้างสุขชุมชน บนความพอเพียง
 
3 ปรัชญาของพ่อ
 

 
Visits
Page Views  
เริ่มนับ 1 มกราคม 2554
     
 
 
:: กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ::
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 โทรศัพท์ 0-21416325 โทรสาร 0-21438922
E-mail:prcdd@cdd.go.th Webmaster : prcdd@cdd.go.th โทร 02-1416320